top of page

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

Szanowni Państwo! 

 

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, Gabinet Medycyny Estetyczniej i Kosmetologii Dr Izabela Cwojdzińska-Jankowska (dalej: "Gabinet") stosuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych oraz danych wrażliwych. Poniżej udostępniamy istotne informacje dotyczące zasad ich przetwarzania.

1. Zgodnie z Art. 4 ust. pkt. 7 RODO administratorem Państwa danych osobowych i danych wrażliwych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Izabela Cwojdzińska-Jankowska z siedzibą w Brzeziu 243A, 63-800 Gostyń, NIP: 6961772445.

2. Warunkiem udzielenia świadczeń przez Gabinet jest podanie przez Państwa danych osobowych i danych wrażliwych oraz szczegółowe uzupełnienie karty Historii Zdrowia i Choroby.

3. Państwa dane są przetwarzane w celu udzielenia przez Gabinet świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tytułu udzielonych świadczeń, rezerwacji terminu konsultacji/zabiegu, prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej oraz do przesyłania korespondencji, informacji handlowych i materiałów marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1), dalej, jako RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

4. Państwa dane osobowe oraz dane wrażliwe są przetwarzane wyłącznie przez Gabinet;

5. Poza okresami przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych w celach określonych w pkt 3, Państwa dane będą przechowywane przez okres ustalony przepisami dotyczącymi przetwarzania dokumentacji medycznej;

6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z praw, o których mowa w zd. 1 należy doręczyć do Gabinetu stosowny wniosek. Wniosek można złożyć w siedzibie Gabinetu, wysłać na adres Gabinetu pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cwojdzinskaizabela@gmail.com;

7. Gabinet udziela dostępu do danych lub poprawia dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia;

8. Macie Państwo prawo do przenoszenia danych. W ramach prawa do przenoszenia danych, mogą Państwo wnioskować o uzyskanie kserokopii dokumentacji, na której znajdują się Państwa dane osobowe lub dane wrażliwe lub żądać przesłania przez Gabinet ww. danych bezpośrednio do innego administratora;

9. Mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na cele marketingowe. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Gabinetu, wysłać na adres Gabinetu pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezwłocznie, po otrzymaniu sprzeciwu, Gabinet zaprzestanie przetwarzać Państwa dane, których sprzeciw dotyczy;

10. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Gabinetu lub wysłać na adres Gabinetu pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

11. Zgromadzone przez Gabinet dane osobowe i dane wrażliwe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Gabinet Państwa danych osobowych i danych wrażliwych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

bottom of page